Историја на хеленистичкиот свет

Фанула Папазоглу: „Историја на хеленистичкиот свет“

Многу солидно, објективно објаснение за поимот „хеленизам“, којшто патем, е конструиран во 19. век, а не во антиката. Историчарката вели дека „хеленизам“ или „хеленистички свет“ нема тесно-етничко значење, туку напротив…

Цела книга: На овој линк читај понатаму