КОМЕНТАР НА АМБАСАДАТА НА РУСИЈА ВО ВРСКА СО ИЗЈАВИТЕ НА МИНИСТЕРКАТА ЗА ОДБРАНА СЛАВЈАНКА ПЕТРОВСКА!

25 јануари 2022 година, Скопје, Македонија-Изненадени од изјавата на министерката за одбрана Славјанка Петровска за “руската инвазија на Украина.

Со изненадување се запознавме со изјавите дадени последниве денови од министерката за одбрана на РСМ г-ѓа Петровска во врска со „поставувањето на вооружените сили од страна на Руската Федерација што е провокативно и има дестабилизирачко дејствување“ (интервју за ТВ24 од 23 јануари) и „изготвување на анализи за можностите за потенцијално учество“ на Армијата на РСМ во случај на „руската инвазија на Украина“ (интервју за ТВ Телма од 24 јануари).

Го обрнуваме вниманието на апсолутно јасните изјави на руското раководство – Русија никогаш никаде не му се заканувала на украинскиот народ и нема намера да презема никакви агресивни дејствија. Со други зборови, нема да извршиме напад, инвазија или да ја погодиме Украина. Во однос на руските трупи – тие се движат низ сопствената територија и имаат целосно право на тоа.

Што се однесува до Украина, Киев продолжува тврдоглаво да ги избегнува своите обврски од Договорите од Минск, кои вклучуваат, особено, воспоставување директен дијалог со Донецк и Луганск и внесување во Уставот посебен статус на Донбас. Доследно и целосно спроведување на „Пакетот мерки“ од Минск од 2015 година како безалтернативна основа за разрешување е неопходен услов за решавање на внатреукраинската криза.

Го гледаме ризикот дека Украина ќе стане поинтегрирана во НАТО, дури и без да добие формален статус на членка на алијансата. Тоа е она што директно влијае на безбедносните интереси на Русија. Постигнувањето на пресврт во оваа ситуација е во фокусот на нашето внимание. Ова е основата на нашите предлози за обезбедување цврсти, правно обврзувачки гаранции за безбедност од страна на САД и НАТО.

Се надеваме дека раководителката на Министерството за одбрана на РСМ ќе ја земе предвид реалната состојба при поставувањето на приоритетите за работата на министерството на чело со неа.

❗️КОММЕНТАРИЙ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСКАЗЫВАНИЙ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ

С удивлением ознакомились с высказываниями в последние дни министра обороны РСМ г-жи Петровской относительно «размещения вооруженных сил Российской Федерации, носящего провокационный характер и оказывающего дестабилизирующее воздействие» (интервью ТВ24, 23 января) и «рассмотрения возможностей потенциального участия» Армии РСМ в случае «российского вторжения на Украину» (интервью ТВ Телма, 24 января).

Обращаем внимание на абсолютно ясные заявления российского руководства – Россия нигде, никогда не угрожала украинскому народу и не намерена предпринимать никаких агрессивных действий. Иными словами – мы не будем атаковать, нападать или вторгаться на Украину. В отношении российских войск – они передвигаются по собственной территории и имеют на это полное право.

Что касается Украины, Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса. Последовательная и полная реализация минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования – необходимое условие разрешения внутриукраинского кризиса.

Видим риск в том, что Украина станет более интегрированной в НАТО даже без получения формального статуса члена альянса. Это напрямую затрагивает интересы безопасности России. В фокусе нашего внимания – обратить эту ситуацию вспять. Именно это лежит в основе сделанных нами предложений о предоставлении нам твердых, юридически обязывающих гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

Рассчитываем, что руководитель Министерства обороны РСМ примет к сведению реальное положение дел при определении приоритетов работы возглавляемого ей министерства.

Извор: Посольство России в Северной Македонии/Амбасада на Русија во Сев.Македонија